ScrollToTop

Należy pamiętać, że autyzm to nie choroba. Jest to całościowe zaburzenie rozwojowe, które oddziałuje na różne sfery funkcjonowania człowieka. Zazwyczaj choroba ta pojawia się tuż po urodzeniu, albo w pierwszych latach życia dziecka, do 3 lat.

Oto kryteria diagnostyczne autyzmu zgodne z klasyfikacją ICD-10.

Według klasyfikacji przed ukończeniem 3 lat, u dziecka obserwuje się niepoprawny albo upośledzony rozwój, w przynajmniej jednym z podanych poniżej obszarów:

- rozumienie oraz wyrazistość językowa, które są stosowane w porozumiewaniu się w społeczeństwie
- rozwój selektywnego przywiązania społecznego, albo też obustronnych kontaktów społecznych
- zabawa o charakterze funkcjonalnym albo symbolicznym

Ogólnie, powinno to być 6 objawów ze wszystkich trzech podpunktów, ale przynajmniej dwa z nich muszą być z podpunktu pierwszego oraz co najmniej jeden z podpunktu drugiego i jeden z podpunktu trzeciego.

W dwóch z poniższych objawów powinny się przejawiać jakościowe nieprawidłowości w ramach wzajemnych interakcji społecznych:

-niewystarczające korzystanie z postawy ciała, wyrazu twarzy, kontaktu wzrokowego czy gestów, w celu właściwego regulowania interakcji społecznych
- niewystarczający jak na wiek umysłowy oraz wiele okazji, rozwój związków z innymi rówieśnikami, pod względem dzielenia wspólnych zainteresowań, emocji czy czynności
- odwzajemnianie społeczno-emocjonalne nie istniej, co widać poprzez upośledzenie albo niestandardowe reakcje na okazywane przez innych emocje, lub też brak zmiany zachowania właściwie do kontekstu społecznego, lub zbyt mała integracja zachowań komunikacyjnych, emocjonalnych oraz społecznych
- brak odruchowej potrzeby dzielenia zainteresowań, radości czy osiągnięć z innymi ludźmi, na przykład poprzez pokazywanie czy podkreślanie przed nimi przedmiotów swoich zainteresowań

W jednym z poniższych obszarów przejawiają się jakościowe nieprawidłowości w ramach porozumiewania się:

- dość późny rozwój języka mówionego lub jego całkowity brak, ale tylko taki, który nie jest związany z próbami kompensowania przy pomocy mimiki czy też gestów, które byłyby innym rodzajem porozumiewania się, co często jest poprzedzone brakiem komunikatywnego gaworzenia
- relatywnie mała inicjatywa oraz konsekwencja jeśli chodzi o podejmowanie wymiany konwersacyjnej, na każdym z poziomów umiejętności językowych, kiedy pojawiają się reakcje zwrotne na to co komunikuje druga osoba
- szablonowe oraz powtarzające się, idiosynkratyczne korzystanie ze słów czy wyrażeń, zabawa w udawanie albo w naśladowanie ról społecznych, nie jest spontanicznie różnorodna

autyzm icd-100

W jednym z poniższych obszarów przejawia się nieznaczne, powtarzające się oraz szablonowe wzorce zachowań, aktywności oraz zainteresowań:

- zaangażowanie w jedno albo więcej szablonowych zainteresowań, które nie mają prawidłowej treści czy zogniskowania, lub też w jedno albo więcej zainteresowań, które nie są prawidłowe ze względu na swoją intensywność oraz ograniczenia, jednak nie z uwagi na treść i zogniskowanie
- widocznie kompulsywne przywiązanie do charakterystycznych, niepraktycznych czynności, które są rutynowe lub zrytualizowane
- szablonowe oraz powtarzające się manieryzmy ruchowe, polegające na stukaniu, kręceniu palcami, czy też na złożonych ruchach ciała
- koncentrowanie się na nieistotnych albo niepraktycznych cechach przedmiotów, które są używane do zabawy, czyli na przykład na ich zapachu, generowanym hałasie, czy odczuciu powierzchni

Należy przy tym pamiętać, że taki obraz kliniczny nie może być tłumaczony przez inne rodzaje całościowych zaburzeń rozwoju, charakterystyczne rozwojowe zaburzenia rozumienia języka wraz z wtórnymi problemami społeczno-emocjonalnymi, reaktywne zaburzenia przywiązania, czy zaburzenia selektywności przywiązania, upośledzenia umysłowe z różnymi cechami zaburzeń emocji oraz zachowania, schizofrenię, która zaczęła się wyjątkowo wcześnie, czy też zespół Retta.