ScrollToTop

Nasza Planeta A

Ośrodek działa na podstawie wydanego zaświadczenia nr 45/16 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Planeta A.

Planeta A jest przeznaczona dzieciom z zaburzeniami całościowymi - autyzm, Asperger z niepełnosprawnością sprzężoną.

Uczniowie są przyjmowani na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ze względu na sprzężoną niepełnosprawność uniemożliwiającą korzystanie z innych placówek.

Codzienne życie dziecka korzystającego Planety A przebiega według ściśle określonego planu dnia. Dzienny pobyt w placówce wynosi do 9 godzin (7-16),w tym czasie dzieci uczestniczą w indywidualnych i grupowych zajęciach edukacyjnych, rewalidacyjnych z oligenofrenopedagogiem, logopedą, psychologiem oraz fizjoterapeutycznych.